Rubik R-11 Cimbora (Pal)

A parasol (15m) training glider, tandem 2-seat, 60 built 1940