Podlaska Wytwornia Samolotow / PWS PWS-51
 
PWS-51
PWS-51 during the Challenge 1930