Aircraft Development

1982-4: Aircraft Development Company, 1326 N. Westlink Blvd., Wichita, KS 67212, USA.